Jazykový kutloch: Slovo o slově

Autor: Štěpán Balík 
Foto: Rukopis Písně ostrovské

Slovo do světa stvořenie
v božství schováno,
jež pro Evino shřěšenie
na svět posláno.

Dievcě dřieve porozenie
jest zvěstováno,
z Davidova pokolenie
božsky vzchováno.

Ot něhože naše krščenie
jmenem nazváno,
pro drahé naše spasenie
Židóm prodáno.

I pro naše vykúpenie
na smirt prodáno,
jehož nám slavné vzkřiešenie
vesele dáno.

Písni ostrovské z konce 13. století, která se podle prvního verše nazývá rovněž Slovo do světa stvořenie, je fascinujícím způsobem do čtyř čtyřverší shrnut Starý, a především Nový zákon, resp. jejich velmi reprezentativní části. Obdivuhodná zkratka Písma v první strofě zaznamenává počátek světa a příběh Adama a Evy. Druhá sloka propojuje Starý zákonNovým zákonem králem Davidem jakožto Ježíšovým předkem. Ve třetí je důraz na Krista, křesťanství a naše spasení s „nutnou“ středověkou poznámkou v duchu antijudaismu (Židóm prodáno); zase za to může někdo jiný podobně jako u Adama výše (pro Evino shřešenie). Slovo křesťan je přes latinu odvozené z řeckého christianos, „náležející Kristu“, a čeština tak poněkud zastírá spojitost mezi Kristem a křesťanstvím (Ot něhože naše krščenie / jmenem nazváno). Ve čtvrté strofě je zdůrazněn Kristův význam pro vykoupení a vzkříšení člověčenstva.

Celým textem této vybroušené středověké písňové skladby, v níž není ani slova nazbyt, se pak prolíná slovo, které je ztotožněné s Kristem. To připomíná interpretaci Genesis v prologu Janova evangelia: „Na počátku bylo Slovo / to Slovo bylo u Boha / to Slovo bylo Bůh. / To bylo na počátku u Boha. / Všechno povstalo skrze ně / a bez něho nepovstalo nic, / co jest. V něm byl život / a život byl světlo lidí. / To světlo ve tmě svítí / a tma jej nepohltila.“ [ekumenický překlad] V řecky sepsaném evangeliu se slovo vyjádří mnohovýznamovým výrazem logos. Rovněž v Slově do světa stvořenie nelze brát Slovo doslova. Panně Marii je tak slovem zvěstováno Slovo dříve, než se narodí (Dievcě dřieve porozenie / jest zvěstováno). Slovo má tedy podle obou textů Boží podstatu. Skrze slovo vzniká život, který prosvěcuje chaos tmy kolem. A to je asi tak všechno, co slovem dokáži říci o Slově.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *